Khareni amen

Tel: +386 49 795 200Tel: +377 44 505 683

Biqhaleni emaili

ksoffice@yihr.orgwww.yihr-ks.org

Orya

Puterde sako dive kotar09:00 – 17:00

Amari Lokacia

Tumen shay te arakhen amen ani akaya adresa:

Khuveni ano kontakti

Ofiseske Orya

09:00 – 17:00
Luya ji Parashtuy

Kontaktin amen

Ardian Krasniqi no.5 II floor, 10000 Prishtina, Kosovo
Tel: +381 38 748 018